Начало
Условия за ползване

Условия за ползване

Общи условия

 

Правилата за публикуване на коментари във форума на "Прозрачни планини"

 

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Общи разпоредби

II. Определения

III. Авторски права

IV. Конфиденциалност

V. Органичаване на отговорността

VI. Услуги, изискващи регистрация

VII. Промени

Правила за публикуване на коментари във форума на "Прозрачни планини"

 

I. Общи разпоредби

Благодарим Ви за интереса, който проявявате към инициативата „Ппозрачни планини“ – краткото наименование на Проект „Гражданско участие за устойчиви планини“ (№ CSP 019-172 / 11.7.2013 г.) – който поддържа уебсайтът на адрес www.prozrachniplanini.org и прилежащия му блог на адрес: blog.prozrachniplanini.org, назовавани събирателно по-долу като САЙТОВЕ.

Изложените по-долу Общи условия Ви дават правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели и представляват законно споразумение между Вас, като ПОТРЕБИТЕЛ на информационните ресурси предоставяни на САЙТОВЕТЕ и „Прозрачни планини“, като техен администратор. Молим Ви да ги прочетете внимателно преди да ползвате сайтовете, тъй като достъпвайки интернет страниците им, Вие потвърждавате, че сте прочели с разбиране и се съгласявате да се обвържете с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и че се задължавате да ги спазвате. Съответно, в случай че не сте съгласни с някои от изложените по-долу условия, Ви молим да не използвате нашите САЙТОВЕ

Ако желаете да се включите в дискусиите с мнение или искате да добавите коментар към някоя статия на САЙТОВЕТЕ, ще трябва да приемете да спазвате и правилата за публикуване на коментари във форума на "Прозрачни планини". „Прозрачни планини“ не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Определения

При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия за ползване на услугите и информационните ресурси на „Прозрачни планини“ изброените понятия(изброени по азбучен ред) имат следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:

o достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

o коментиране статиите на сайта;

o получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което „Прозрачни планини“ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, промяна на съдържанието на САЙТОВЕТЕ, кражба на данни и др.

III. Авторски права

Всички елементи на съдържанието на САЙТОВЕТЕ на „Прозрачни планини“, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Прозрачни планини“, съвместно на „Прозрачни планини“ и неговите партньори, предоставили съответното информация, на трети лица лицензоносители или представляват по естеството си обществено достъпно съдържание, създадено направо от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (User Generated Content). Нерегламентираното използване на тези информационни ресурси и материали е закононарушение, което налага подвеждането под гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

„Прозрачни планини“ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

„Прозрачни планини“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницатаза настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

„Прозрачни планини“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и другидействия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Прозрачни планини” на следния адрес info(at)prozrachniplanini.org.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността

„Прозрачни планини” прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Прозрачни планини” не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Прозрачни планини” за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

“Прозрачни планини” не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

“Прозрачни планини” не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

“Прозрачни планини” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

„Прозрачни планини“ си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

- Възможност за публикуване на коментари, наречени статуси от страна на потребителя в специализираната секция на www.prozrachniplanini.org с адрес http://prozrachniplanini.org/discussion;

- Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители. Това са всички статии от http://prozrachniplanini.org/discussion . Коментирането под статии изисква потребителят да спазва  правилата за публикуване на коментари във форума на "Прозрачни планини".

- Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.

- Потребителите, след създаване на свой индидвидуален потребителски профил, имат право да се абонират за дискусии и/или параграфи от дискусии както и да получават съобщения по електронна поща (веднъж седмично) и в профила си (своевременно) на сайта при поява на нови коментари.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и  правилата за публикуване на коментари във форума на "Прозрачни планини".

„ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ“ си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребители, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на  правилата за публикуване на коментари във форума на "Прозрачни планини".

„Прозрачни планини“ си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

„Прозрачни планини” си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия са приети с решение на Общо събрание на „СДП Балкани” и влизат в сила считано от 20.08.2014 г.

 

Правилата за публикуване на коментари във форума на "Прозрачни планини"

  
I. Ползване на форума

Всеки потребител, който публикувакоментари(мнения)във форума, се съгласява с общите условия за ползване на сайтовете на „Прозрачни планини”. „Прозрачни планини”не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските коментари (мнения).


II. Публикуване на кометари (мнения)

За публикуване на коментари в сайта http://prozrachniplanini.org/ се изисква потребителят да е регистриран. Регистрацията е безплатна.

Освен да публикува, всеки потребител (вкл. нерегистрираните) има достъп до дискусиите, кометарите и библиотеката на сайта. Всеки потребител (вкл. нерегистрираните) имаправо да подкрепя (гласува за) завършени документи след приключила дискусия.


1. Ограничения за съдържанието на личната информация на потребителите

В коментарите, името, аватара, подписа и всички елементи на публичните си профили в http://prozrachniplanini.org/ потребителите нямат право:

1.1. да се представят за други участници в дискусионния модулчрез копиране на името, аватара или подписа на вече съществуващ потребител;

1.2. да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профилите си в http://prozrachniplanini.org/;

1.3. Да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на представители на медиата или на конкретни публични личности, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.

При нарушаване на горните условия, модераторите имат право да предупредят и в последствие деактивират профилите на нарушителите.

2. Потребителите на сайта имат право:

2.1. Да публикуват кометари, свързани с материалите във форума на сайта;

2.2. Да отговарят на вече публикувани коментари по темата на конкретна дискусия;

2.3. Да добавят връзки към други сайтове, свързани с темата на статията;

2.4.  Да докладват на модератор неуместни мнения чрез контактната форма: http://prozrachniplanini.org/main/contacts.
Коментар се докладва чрез копиране на текста на коментара във формата за контакти и добавяне на препратка към съответната дискусия.

При докладване на коментар потребителите могат да ускорят процеса по модерация. При получаване на такава заявка, модераторите на сайта разглеждат посоченото мнение с приоритет;

2.5. Да възразят писмено през формата за контакти, ако сметнат, че коментарите им са модерирани неправомерно.

3. Модераторите на сайта имат право да скриват или изтриват мнения, когато те съдържат:

3.1. спам или непоискани търговски съобщения; 

3.2. коментари, които не са по темата на материала, който коментират;

3.3. нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;

3.4. призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;

3.5. обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници във форума;

3.6. порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;

3.7. лични данни според Закона за защита на личните данни;

3.8. съдържание изцяло на чужд език.

3.9. Информация, която може да бъде санкционирана по Закона за кредитните институции. Според чл. 152 от него за разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, глобата е от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение глобата е от 3000 до 10000 лв. Ако нарушението е извършено чрез средство за масово осведомяване, глобата е от 5000 до 10 000 лв. и при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.

Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание, могат да загубят временно или постоянно правото си за публикуване на кометари.

Модераторите си запазват правото да отстраняват вече съществуващи или новосъздадени потребителски профили, за които има съмнения че принадлежат на вече санкционирани потребители. 

4. Автоматична забрана за участие във форума:

Автоматичните наказания се налагат при следните условия:

- За 5 изтрити от модератор мнения в рамките на 24 часа се налага автоматична забрана за публикуване на коментари за 24 часа;

- За 10 изтрити от модератор мнения в рамките на 24 часа се налага автоматична забрана за публикуване на коментари за 3 дни;

- За 20 изтрити от модератор мнения в рамките на 24 часа се налага автоматична забрана за публикуване на коментари за 7 дни.

Модераторите запазват правото си да променят автоматично наложеното наказание на по-строго в зависимост от естеството на нарушаващите правилата коментари.

5. Модераторите нямат право:

5.1. Да променят текст в коментарите;

5.2. Да скриват, затварят или изтриват теми, коментариили части от коментари, ако те не съдържат никое от изброените в т. 3 типове съдържание;

5.3. Да дават оценка, лично мнение или да изразяват пристрастие към даден потребител или дискутирана тема.

Ако потребител на сайта сметне, че модераторите нарушават негови права или горните правила, може да напише официално възражение. След постъпване на такова възражение, то се разглежда от трима представители на „Прозрачни планини”, като един от тях дава официалното становище на тримата. Модераторите запазват правото си да не отговарят на възражения, съдържащи обидни квалификаци.