Начало
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Здравейте! Тук можете да намерите отговор на въпроси, които си задавате относно „Прозрачни планини”. Ако не намирате отговор на вашия въпрос тук, моля задайте го на info(at)rozrachniplanini.org и ние ще ви отговорим.

 

Каква е целта на този проект?

 • Да промени/подобри важни за природата и хората документи, като например: ПУ на ПП „Витоша”, НП „Рила”, ПУ на речни басейни и т.н.
 • Да събере предложения за тези промени/подобрения от заинтересувани граждани на местно и национално ниво 
 • Да информира хората относно процеса на изготвяне на тези документии тяхното значение за опазване на прирорадата – например: кога се провеждат обществени обсъждания, какво се случва там, кои са ключовите участници; как се прави един такъв документ ит.н.
 • Да информира обществеността за ключови проблеми и теми относно опазването на природата – например: изгрждането на нов ВЕЦ и последствията от това или мечките на Витоша или старите гори.

 

Може ли всеки да дава предложения за тези документи?

Да, стига човекът да е запознат с темата, региона или процедурата и да допринася със съществена информация. Важно е да се дават конструктивни предложения, а не да се посочват проблеми. Пример: Добре за дискусията би било предложение как да се подобри маркировката на лавиноопасни терени в планината, а не да се отбелязва, че има проблем с лавините в Пирин.

 

Къде се събират предложенията?

Всеки коментар под дадена дискусия се приема за предложение. След изтичане на периода на събиране на предожения по даден документ, всички те се събират от експертите в екипа на „Прозрачни планини”, обобщават се и се публикуват за повторна дискусия или подписка в подкрепа на цялостно предложение по конкретния документ.

 

Защо тези документи са важни?

Стратегическите планове за управление на планинските ресурси определят какво, кога и къде е РАЗРЕШЕНО или ЗАБРАНЕНО както за отделни граждани, така и за организации/ фирми. С други думи там можеш да прочетеш, например,къде можеш да ходиш за риба в Пирин и къде не можеш да сечеш гора в Родопите.

 

Кои са основните теми на обсъждане по тези документи?

Най-общо сме разделили темите на ГОРИ, ВОДИ и УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ. Реално конкретните теми, по които ще изготвяме предложения са много и всеки би могъл да намери тема, която го интересува лично например:

 • Туризъм
 • Спорт
 • Строителство
 • Инфраструктура
 • Биоразнообразие
 • Гори
 • ВЕЦ –ове
 • Паша
 • Какво е значените на един парк за местните хора?
 • и много други


В кой район работите?

Югозападна България -териториите на и около Рила, Пирин, Западни Родопи и Витоша.

 

Защо не работитеза Странджа или Стара планина?

Защото там работят наши колеги – БФБ (Българска фондация биоразнообразие) и WWF

 

По кои документи работите?

2 плана за управление на национални паркове (Рила и Пирин)

2 плана за управление на природни паркове (Витоша и Рилски манастир)

4 общи или специализирани устройствени планa

8 областни плана за горско-стопанско развитие (Благоевград, София град, София област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Смолян)

2 плана за управление на речните басейни (Западнобеломорски и Източнобеломорски)

 

Кой участва в проекта?

Сдружение за дива природа "БАЛКАНИ", Сдружение "Байкария" и Рибарско сдружение "Балканка 2009"и всички доброволцииииииииии.

 

Какви експерти участват в проекта?

Експертите по проекта са:

 • Андрей Ралев – устройство на териториите и паркове
 • Васил Тодев – работа с местни общности
 • Зорница Стратиева – гори
 • Иван Мишев – води
 • Мартина Попова – комуникации
 • Сашка Витанова - доброволчество

 

Какъв е бюджетът на проекта?

179 585 CHF

 

Защо вашите предложения по плановете да са по-добри от тези на фирмата или консорциума, изготвящдаден документ?

Ние не твърдим, че нашите предложения са по-добри. Целлта ни е максимално да включим мнението на хората, които имат интерес и са пряко засегнати от развитието на тези райони. Затова виждаме нашите предложения като допълващи.

 

Откъде можем да сме сигурни, чеПрозрачни планиниима експертизата да изготви качествени текстове, които да предложи за включване в отделни документи?

Експертите в екипа на "Прозрачни планини" работят от години в областите на проекта. Те има опит в изготвянето на планове за управление на защитени територии и общи устройствени планове. Давали са предложения за подобряване на режимите на опазване на реките в плановете за управление на речните басейни. Там където експертният потенциал на екипа не достига ще се наемат и външни експерти в различни области.


Прозрачни планинипредставител на местните общности ли e?

Да. Хората от екипа на „Прозрачни планини” са част от три различни организации, които изпълняват своите дейности в различни градове и региони за Западна България. В допълнение, някои от доброволците към проекта също са част от различни местни общности.

 

Прозрачни планини”представител на еколозите ли е?

Трите организации част от „Прозрачни планини” са сходни по отношение на дейностите, който изпълняват във връзка с околната среда. Това са дейности, които целят нейното опазване. От друга страна, всяка организация изпълнява и множество странични дейности като например организиране на групово планинско колоездене или спортен рибилов.


Как са изготвени предложенията, които давате?

Всяко предложение се базира на многопластово проучване. Първо, проектната територия е разделена на 10 региона.  За всеки регион провеждаме проучване, което включва:

 • Документална работа: Преглед и анализ на конкретните документи от експерт по проекта
 • Теренна работа: Обхождане и изследване на индентифицирани територии
 • Обществена работа: Проучване на нагласите, целите и нуждите на местната общност

На база на проучванията се избират теми, които са от знчителна важност за околната среда и местните общности. Предложенията за промяна или допълнение на текста на даден документ се базира на предложения на експерите по проекта, местните общности и информирани граждани взели участие в интерент платформата на проекта.

 

Къде ще внасяте предложенията си и кога?

В зависимост от стратегическия документ, по който работим, предложенията ни ще бъдат подавани първо до екипа/организацията, която отговаря за неговото изготвяне. Желанието ни е да сме в конструктивен диалог с тези организации още преди приключване на тяхната работа по съответния документ. Възможност за обсъждане на нашите предложения ще имаме и по време на специално организирани от нас срещи и работни групи с представители на институциите, които отговарят за одобряването на тези документи. Накрая ще участваме и в официалните обществени обсъждания, които са задължителни за всеки такъв документ.

 

Как ще подсигурите приемането на тези предложения? Няма ли тепросто да бъдат 'игнорирани/пренебрегнати'?

Ние не можем да гарантираме, че всички предложения ще бъдат приети. Това, обаче, не е причина да не направим всичко възможно те да бъдат приети.

Това, на което разичтаме е, че:

 • Провеждаме прочувания на място
 • Имаме добра експертиза и капацитет като екип
 • Работим неуморно по анализа на тези документи
 • Имаме информация и контакти от местните общности
 • Включваме широк кръг от експерти и други добре информирани участници в процеса на изготвяне на всяко предложение
 • Даваме предложения, които оценяваме като осъществими и приложими
 • Подкрепата, която получаваме от доброволци и съмишленици расте всеки ден
 • Нуждата от прозрачност и участие на гражданите в тези процеси е позната на всеки


Ще бъдем ли допуснати до местните обществени обсъждания? ( на които често нещата се случват доста скандално и с участие на 'избрани' хора)

Да. Всички обществени обсъждания са открити по закон. Това, че на места има подготвена опозиция не пречи ние да сме повече и по-подготвени.

 

Има ли представители на местнитеобщности, които участват в изготвянето на предложенията в платформата, и които ще се включат активно в дискусиите и обсъжданията?

Да. Част от проекта е провеждане на „обиколки на регионите на проекта за среща с местните общности”. По време на тези срещи се запознаваме с много хора, които дават своите предложения и се включват в активно в работата по конкретна тема или документ.

 

Как ще подсигурите устойчивост на инициативата?

Интегрирането на опазването на природните ресурси и на нуждите на местните хора в различните секторни политики чрез широко участие на гражданското общество в процесите на вземане на решения ще допринесе за дългосрочна устойчивост на проектните резултати на ниво политики. Като се види ефективността на платформата тя ще може да се прилага и в други региони и за други теми.

 


Кой одобрява плановете, в чието изготвяне искате да участвате?

Институциите одобряващи документите, по които искаме да направим предложения, са различни за различните теми и документи. Плановете за управление на Националните паркове и тези на речните басейни, например, се одобряват от Министерството на околната среда и водите, докато тези на природните – от Министерски съвет.

 

Финансирането ви еднократно ли е?

Да. Проектът е с продължителност август 2013 г. – ноември 2015 г.

 

Щеможете да продължите инициативата и догодина?

Да. Трите организации част от тази инициатива работят в сферата на опазване на околната среда от години и ще продължат работата си за в бъдеще. Също така, инициативата ще продължи да съществува с помощта на вече изградените интернет платформа и група от съмишленици на местно и национално ниво.

 

Докога са валиднистарите стратегически документи, по които работите?

Периодът на валидноист на всеки тип документ е различен. Плановете за управление на речните басейни, например, са с валидност 5 години докато тези на парковете – 10 години. Също така, всеки документ е приет по разлино време. Някои изтичат през 2014 г. като Плана за управление на НП „Пирин” или още не съществуват като Областните планове за развитие на горските територии.

 

Докога може да се отлага приемането на новите стратегически документи?

Това отново зависи от вида документ. В случая с Плановете за управление на парковете, старите важат докато не бъдат приети новите. В случая с Областните планове за развитие на горските територии в момента всичко зависи от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

 

Може ли умишлено да се отлагаприемането им?  Как може да се спре това?

Важно е да изискваме прозрачност на процеса и сериозна обществена подкрепа за нашите предложения. Това ще накара институциите да са по-активни

Ще има ли информационни срещи за проекта и интернет платформата?

Срещите, които планираме се случват в две различни посоки. Едната посока е по-обща. Това са така наречените „обиколки на регионите на проекта за среща с местните общности”, по време на които оставаме за около ден-два в дадено населено място и обсъждаме належащи теми свързани с планинските ресурси с хора от местната общност. Другата посока на провеждане на срещи, е тематична. Тук се опитваме да съберем хора със сходни интереси на едно място и заедно да изготвим предложения за дадени документи.

 

А други събития на Прозрачни планини?

Всяка година „Прозрачни планини” организира Национален лагер за всички съмишленици и доброволци. Тази година лагерът се проведе между 29-ти и 31-ви август в района на защитена местност „Чатъма”.

Също така, планираме провеждането на артистични и иновативни акции в градска среда с цел повишаване на познаваемостта на хората относно проблемите, по които работим.

 

Аз съм от Гоце Делчев.Има ли доброволци към „Прозрачни планини”от моя град и как мога да се свържа с тях?

Без значение от кой град сте и дали в този момент имаме активен доброволец от този град, можете да ни пишете на info(at)prozrachniplanini.org и ние ще ви свържем с контактите, които имаме.

 

Как да ви информирам, ако видя нещо незаконно според мен в планината?

По принцип насърчаваме всеки, който смята, че е констатирал нарушение да се обърне към съответната институция. Ако не знаете коя институция отговаря за казуса, на който сте попаднали, пишете ни на info(at)prozrachniplanini.org