Начало
Библиотека

Библиотека

Сортирай по:
Дата на добавяне
Азбучен ред

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Наредба за ползването на повърхностните води

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми

Закон за биологичното разнообразие