Начало
Дискусии
Гражданска визия за бъдещето на българските гори

Гражданска визия за бъдещето на българските гори

Коментари:
4
Край на етап 1 след:
Според проучване на Alpha Research (2016 г.) 76% от българите определят като най-сериозен проблем пред българската природа изсичането и унищожаването на горите. 
 
Това се дължи на всеобщото чувство, че:

- в горите се сече безогледно;

- горските пътища и пътеки се разбиват до непроходимост от дърводобивната техника и камионите;

- най-ценните гори и при най-занижен контрол се изсичат от „наши фирми“;

- печалбите от дърводобива се концентрират в ограничен кръг от хора и политически кръгове;

- добитата дървесина се ползва предимно за дърва за огрев, целулоза и строителна дървесина, а дървопреработващите предприятия затварят. 

 
В същото време сечите в публичните гори (т.е. в горите - държавна и общинска собственост, заемащи 87 % от площта на всички гори в България) на практика се извършват без съгласието и знанието на действителните им собственици – гражданите.
 
За да се защити по-добре общественият интерес са необходими съществени промени в управлението на горите, които да гарантират, че този публичен ресурс се използва по по-прозрачен и обществено приемлив начин и социалните и екологични функции на горите са равнопоставени на дърводобивните. 
Коментари (4)
ТМаринов
Проблемът се казва "Държавни дърводобивни предприятия" ! И ще бъде проблем, докато с парите от изсечените дървета се плащат заплатите на тези, които контролират сечите, и се плащат едни джипове за по 150 000 ! Случайно открих този сайт и просто повдигам едни въпроси, на които никой от МЗХ / ИАГ не иска или не знае как да отговори. Съжалявам, че няма интерес към тези дискусии и се надявам коментарът ми да не бъде единствен.
преди 1 година
Ivo Renard
Научните изследвания прогнозират, че един хектар гора носи стойност около € 117 на година на собственика му чрез продажбата на дървесина. Прогнозират, че същия хектар се равнява на € 970 годишно в екосистемни услуги (за съхранение на CO2, контрол на водите, опазване на подземните води, биоразнообразие) към обществото. С други думи, засаждането на дървета, носи 9 пъти повече, отколкото цялата компания или собственик на земята, независимо дали са частни или публични.
преди 1 година
Ivo Renard
Добре е да напомним за наблюдаващите дебата, няколко ключови фигури за френската гора, които имат своите български съответствия. 28% от континенталната територия на страната е покрита с гори 3,2 милиона частни собственици споделят 12 млн ха, или 75% от гората над 15 600 общини са собственици на 2,9 милиона хектара, или 16% от гората държавата има 1,7 милиона хектара държавни гори, или 9% от гората публичната гора представлява една четвърт от цялата френска гора 5.1 милиона хектара са еко-сертифициран (PEFC) чрез Програма за утвърждаване на горска сертификация френската гора поглъща годишно 45 милиона тона нетно CO2 (въглероден диоксид), или 8% от общите емисии на парниковитe газове на национално ниво гората е дом на 40% от зоните по Натура 2000 гората има над 500 милиона посещения годишно. Данните са изготвени от Национален институт за географски и горски данни през 2015. В България освен протоколите за издадени разрешителни за сеч на сайта на Изпълнителна агенция по горите друга информация рядко се попълва. Не се актуализират важни данни. Доклада за горите, по чиято база е изготвена Националната стратегия за развитие на горското стопанство 2013-2020 г. е с оптимистично закръглени данни от 2011г. За това време много се е променила територията на българската гора.
преди 1 година
Ivo Renard
необходимо е да се създаде интерактивна карта, която да е достъпна свободно в интернет и където всеки посетител да вижда в реално време каква е действителната горска територия, с подробно и визуално представени видове - широколистни или иглолистни и кава е тяхната възраст. Към тази карта могат да бъдат отбелязвани своевременно залесените нови територии. По този начин ще бъде ясно какъв е дебитът и кредитът на дървесна маса и от резултатите ще могат да бъдат прогнозирани бъдещите стопански дейности.
преди 1 година
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Стопанските дейности в публичните гори трябва да се извършват директно от държавните и общински горски стопанства при пълна прозрачност и участие на обществеността.
 
Всички горскостопански дейности в публичните гори - от разсадниковото производство, залесяванията, поддръжката на горските пътища до дърводобива, да се извършват приоритетно от държавните и общински горски стопанства, за да се изпълняват с максимална отговорност. Цялата стопанска, търговска и контролна дейност на горските стопанства трябва да се извършва при пълна прозрачност чрез публикуване в интерактивен вид на данните за стопанските планове, добивите, договорите, приходите, резултатите от контролните проверки и т.н. Към държавните и общински горски стопанства трябва да има обществени контролни съвети.
 
Трябва да се отрази общественият интерес като се определят публичните гори около населените места, рекреационните гори, вековните гори и горите в защитени територии, в които сечите да се ограничат до минимум, като се отчита нуждата от дървесина за отопление и за местната дървопреработвателна промишленост.
 
Дърводобивът да е разрешен единствено на места, където приходите от него превишават разходите за поддържането на пътната инфраструктура и не водят до намаляване на стойността на екосистемните ползи от горите. Приоритет в управлението на всички издънкови гори да бъде превръщането им във високостъблени и качествени семенни гори.
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Дървесината от публичните гори трябва да се продава централизирано при пълна прозрачност и в интерес предимно на националната икономика.
 
Трябва да се ограничи износът на необработена дървесина от публични гори и да се стимулира развитието на местна дървопреработвателна промишленост с акцент на възможно най-много добавена стойност /по-завършени продукти/.
 
Дървесината от публичните гори да се продава предимно от централни складове чрез публични електронни търгове и чрез борси. Трябва да се знае за всичките фабрики в България предварително колко дървесина ще им трябва за следващата година и съответно тези фирми да са сигурни, че ще получат качествен материал в достатъчни количества. При недостиг на материал, фирмите които реализират най-много добавена стойност, следва да имат предимство. Без да имат сигурност, че ще има суровини, нито една фабрика няма да направи необходимите инвестиции в нови технологии/продукти и да създава нови работни места.
 
С предимство да се продава дървесина на предприятия, които инвестират и произвеждат по-качествени и по-завършени продукти. 
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Стопанисването на публичните гори трябва да се извършва от квалифицирани горски специалисти, без да се допуска политическа намеса върху работата им.
 
Всички назначения в горските стопанства следва да се извършват чрез конкурс за квалификация, като конкурсите за директорите следва да бъдат публични, така че да се ограничи практиката да се назначават служители и директори по политическа линия, без необходимата квалификация и опит. Заплащането в горските стопанства да не е обвързано с реализираните печалби от дърводобив, а с изпълнението на плановете и реализираните екосистемни услуги в стопанствата.
 
Най-важните горскостопански дейности, които определят бъдещето на горите, като напр. проектирането на дейностите, маркирането на сечите в горите и т.н., да се извършват единствено от квалифицирани инженери-лесовъди, а не от техници.
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Конкретизиране и повишаване на отговорността на участниците в дърводобива.
 
Основната стопанската отговорност за допуснатите нарушения в горите трябва да се носи от лицата, които разрешават стопанските дейности в горите. Директна отговорност за допуснатите нарушения в горите трябва да се носи както от преките нарушители (секачи, шофьори и др.), така и от лицата и фирмите, на които са разрешени стопанските дейности.
  
Дейностите по маркиране на насажденията и организацията (т.е. разрешаване, контрол и приемане) на дърводобива да се извършват от различни лица, за да се раздели лесовъдския от дърводобивния интерес.
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Гарантиране на независимост и ефективност на държавния контрол в горите.
 
Контролът в българските гори трябва да се извършва от независима агенция по горите, която не е подчинена на принципала на държавните горски стопанства - министъра на земеделието и храните, с цел преустановяване на прякото политическо влияние върху ръководството на агенцията. Заплатите и трудовите условия на горските инспектори да са равнопоставени с тези на служителите в горските стопанства.
 
Глобите за нарушенията в горите да се повишат, като се предвидят мерки за тяхната събираемост (обвързаност с гаранции при дърводобива) или полагането на обществено-полезен труд при малоимотните нарушители.
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Управлението и контролът в горите да са обект на независим международен одит.
 
Всички публични гори в България да бъдат сертифицирани по стандарт FSC в рамките на 5 години.
 
Да се стартира българска инициатива „Контрол в европейските гори“ с цел създаването на Европейска горска инспекция, служителите на която на ротационен принцип да извършват проверки в държавите членки на ЕС.
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Предоставяне на гаранция за дървообработващата индустрия, че ще може да разполага с достатъчно качествен материал. Някои идеи в тази насока:
 
- Да се приемат поръчки напред, но само от фирми които имат инвестиционни намерения в по-качествени и по-завършени продукти. (година за година фирмата трябва да докаже, че инвестициите са направени). Изключени са фирми които правят/продават:  дърва за огрев, пелети, трици и други продукти от процеса на раздробяване, суров строителен материал, плоскости, целулоза, хартия и т.н. Най-много точки да събират фирми, които ангажират много хора в процеса на производство или фирми, които правят висок клас продукти от нисък клас трупи (като общо качество или от по-тънки или по-къси трупи от иначе хубава дървесина). Това ще се направи, за да се гарантира суровина на фирмите за цена Х за 5 години, за да могат те да имат гаранция за наличен суров материал и сигурност, че ще могат да си изплащат кредитите. Условията за такива БЛОК-поръчки, трябва да бъдат уточнени допълнително, за да се избегне практиката за даване на преференция на “НАШИ“ фирми;
 
- Сключване на договори за не повече от 5 (в изключителни случаи до 7 години), защото за такъв период една инвестиция в машини и оборудване се изплаща и амортизира по данъчни ставки; 
 
- Преференции да се дават само на фирми, които правят нова инвестиция за размера на обема дървесина, който ще бъде необходим, за да “захранва” машините от новата инвестиционна програма за въпросните 5-7 години. Целта е да има постоянство в КОЛИЧЕСТВО и КАЧЕСТВОТО; 
 
- Да не се предлагат преференциални цени. Цените се фиксират според пазара в момента на сключване на договора и трябва да са същите като цените, които плащат всички останали;
 
- Всичките дървообработващи фирми да могат предварително да фиксират необходимите им количествата суров материал за 1 година, за да са сигурни, че могат да изпълняват поръчките си.
Коментари (0)