Начало
Дискусии
План за управление на Природен парк Витоша

План за управление на Природен парк Витоша

Коментари:
0
Край на етап 1 след:
През 2015 г. ще се извърши актуализация на Плана за управление (ПУ) на Природен парк "Витоша" за периода 2015-2025 г. Изпълнител на поръчката е фирма "Пролес  Инженеринг" ООД. 
Дейностите по актуализиране на Плана за управление би трябвало да представляват надграждане на вече изтеклия ПУ,  събиране на информация, отразяване на тенденциите и ограничителните фактори, както и подробен анализ на постигнатите цели от предходния План. 
 
Дейностите ще включват и разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.
Основните цели на новия план трябва да бъдат:
• опазване на природата и ландшафта;
• балансирано използване на рекреационните възможности и природните ресурси на територията;
• превръщането на защитената територия в социално-икономически фактор за регионално развитие;
• включване на заинтересованите страни в процеса на разработване на Плана за управление на парка. 
 
Към края на април 2015 г. вече се работи  на терен и има създаден Консултативен съвет, който няма достатъчно правомощия, за да повлияе на изготвянето на плана. 
Прозрачни планини искаме да въздействаме на процеса навреме, защото се опасяваме, че "Пролес инженеринг" нямат физическото време, за да си свършат добре работата.
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Природен парк "Витоша" е най-посещаваната защитена територия в България с над 1 милион посетители на година. Близостта до София и традициите на туристическото дело предразполагат северната част на планината да е много по-посещавана. В южната част (землищата на Боснек, Чуйпетльово и Ярлово) ходят сравнително малко хора. По тази причина там все още се срещат животни, които са изчезнали в голяма част от Европа - мечки, вълци, лалугери, скални орли и отскоро диви кози. Без да се ограничават възможностите за развитие на общините Перник и Самоков, трябва да се запази и дивата част на планината, като не се нарушава поемният капацитет на всички екосистеми в парка. Нашето мнение е, че това неравномерно разпределение на потока от туристи не може и не трябва да се променя, а вашето? 
 
Въпреки че през  последните години има подобрение, много още неща могат да се направят за пешеходния туризъм -  унификация на табелите, поддържане на алеите и другата туристическа инфраструктура, укрепване на стълбовете на зимната маркировка и подновяване на лятната. За да стане това ефективно, трябва да решим някои основни проблеми - липсват достатъчно ресурси и капацитет в дирекцията на парка, често се наемат подизпълнителите, които нямат съвестно отношение,, насипите са зле направени, много алеи са  с опасни камъчета и с голям наклон, което кара хората да вървят отстрани. Нужно е към всеки проект за ремонт или изграждане на инфраструктура да се предвиди строителен надзор. Призоваваме ви да споделите вашите впечатления за състоянието на любимите ви (и за основните) пътеки на Витоша.
 
Е4 - един от дългите европейските маршрути минава през Витоша и продължава през планините Верила, Рила, Пирин към Гърция. Това е много добра възможност да се популяризира устойчивият туризъм в планината. 
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Витоша винаги е била ски курортът на софиянци. Ски съоръженията бяха общинска собственост, но през последните години бяха приватизирани. Новият собственик на съоръженията "Витоша Ски" АД имаше ангажимент да поддържа работещи съоръженията, да ги ремонтира и модернизира, като инвестира определна сума пари. Съгласно сега действащия план това е разрешено, но не и строителството на нови съоръжения. "Витоша Ски" обаче явно има други интереси: под  инвестиция разбира смяна само на пропусквателните съоръжения до лифтовете (с карти), не иска модернизация на съществуващите съоръжения, а промяна на всички трасета на лифтовете. Вижте повече тук. Припомняме, че откакто има нови собственици, работи само лифтът "Лалето",  като през 2012 г. и той беше спрян. Нашето мнение е, че приватизационният договор на „Витоша Ски” АД не е изпълнен и следва съоръженията да се върнат на общината. Така те ще станат част от общинския транспорт и за модернизацията им общината може да кандидатства с проекти, съфинансирани от общинския бюджет. Считате ли, че това е добър вариант за развитието на ски туризма на Витоша?
 
Считаме, че разпоредбите по отношение на ски туризма в действащият план за управление са добри. Витоша не е планина, на която има смисъл да се строи огромен нов курорт, а в парка трябва да се развива "социален ски туризъм". Алеко да си остане центърът, от който тръгват основните скиори, като трябва да продължава да има много собственици, а не да се допуска монополно положение на един. Трябва да се възстановят други 2 малки ски зони: Ветровала (с 2 съоръжения) и Конярника (с едно). Столична община трябва да поддържа пътя през зимата до тях. В същото време трябва да се обособят малки зони за деца с преместваеми влекчета (добри възможности са около хижите „Елица”, „Звездица”, „Тинтява”, „Планинец”, над Драгалевци, „Сълзица”-Голи връх). 
Коментари (0)
Коментари:
1
Край на етап 1 след:
Витоша е една от най-достъпните планини в България. В границите на парка има няколко автомобилни пътя, които водят до средните и високите части на планината: кв.Бояна-Златните мостове; кв.Драгалевци-Център "Алеко"; с.Кладница - х.Селимица; гр.Перник - с.Боснек - с.Чуйпельово. Всички автомобилни пътища са общинска собственост и дирекцията на парка не може да се разпорежда с тях. От кв.Симеоново до център "Алеко" има изграден кабинков лифт, а от Драгалевци до Голи връх и от кв.Княжево до Копитото - седалкови. Всичките лифтове са приватизирани от "Витоша Ски" АД, като последният не работи от десетилетия и има нужда от цялостна подмяна. Според нас съществуващите пътища и лифтове са достатъчно, стига да се използват пълноценно, а вие какво мислите?
 
Публичният транспорт не е достатъчно добре организиран. Има нужда да се осигурят поне 3 автобусни линии  в почивните дни от София през селата Мърчаево, Кладница, Боснек до Чуйпельово. Това ще осигури възможността за по-пълноценно ползване на южната част на планината от туристите. Автобусите трябва да имат връзка с градския транспорт на Перник и София. Също така има нужда от повече автобуси/маршрутки за пешеходци, скиори и колоездачи до Алеко и Златните мостове. Маршрутка номер 10 от Руски паметник до Витоша е пълна винаги. 
Считате ли, че е добра идея по проект да бъдат закупени 2 автобуса на Дирекцията на парка, които през почивните дни да извозват туристи, а през делничните да се използват за научни и образователни цели? 
Считате ли, че трябва да се въведе входна такса за колите и за лифта?
Голям проблем, от който се оплакват туристите, е използването на мотори (особено в южна Витоша) и шейни (от север). Ние сме на мнение, че забраната за ползването им в парка трябва да остане, а контролът на забраната трябва да се осигури с видеокамери, охрана на парка, здрави бариери и информационна кампания.
Коментари (1)
Arakchieva
1.Да се възстанови автобусната линия от автогара "Овча Купел" до Златни мостове в почивни дни.Съществуващата маршрутна линия е недостатъчна,няма разписание и не може да се разчита на нея.Тази част на планината е много подходяща за туризъм и хората трябва да разчитат на редовен транспорт. Още по-добър вариант за траспорт в тази част на планината е лифт от Княжево до Златни мостове. 2.Да се възстанови ски зоната на Конярника.Да се обсъди вариант за лифт Златни мостове-Ветровала- Конярника. 3.Да се подменят автобусите по линия 66 и да се съкрати интервала на движение /20-30 минути/. 4.Да се въведе и спазва забрана за автомобили в почивни дни между 9 и 16 часа, но след като се осигури редовен градски транспорт. 5.Да се възстановят влековете на Стената над Алеко- Иван,Спас и Заека. Едно уточнение- лифтът Княжево-Копитото беше кабинков.
преди 2 години
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Горите в природен парк "Витоша" са сравнително в лошо състояние. Повечето са били изсечени на голо преди обявяването на парка през 1934 г. и впоследствия са израсли на една възраст, което означава, че са по-податливи на болести и бедствия. Заради ветровали, пожари и нападение от бръмбара корояд големи площи от тези гори бяха засегнати през последните 10 години. Последните изследвания (нови изследвания на Дунчев) показват, че последствията от тези проблеми вече са преодоляни и гората се възстановява. Това важи особено за резерват "Бистришко бранище", където беше решено да не се намесва човек. Над Златните мостове, където имаше сеч на изсъхналата дървесина и залесяване, резултатите са противоречиви. В новия план за управление трябва да се прецени внимателно къде и доколко трябва да има човешка намеса в естествените процеси и да се извършват "санитарни сечи". Вие какво мислите?
 
За борба с пожарите трябва да се предвиди система за ранно извествяване, която да включва 25-метрови кули на ключови места. Две такива кули се планира да се изградят през 2015 г. Трябва да се внимава да не се планират нови сечи в горите за ски писти, прикрити като противопожарни просеки (така както е между х.  „Рилски езера” и х. „Пионерска” в Рила).
 
По отношение на дърводобива сме категорично против такъв около туристическите маршрути. Но най-сериозният въпрос е дали дърводобивът в природния парк следва да се ограничи до "възстановителни и поддържащи дейности в горите", така както е в националните паркове или трябва да се ограничи по друг начин? Все пак Витоша има по-специално положение от останалите природни паркове и дръводобивът не е приоритет. 
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

През последните 10 години по редица проекти бяха осъществени важни дейности от дирекцията на парка за опазване и възстановяване на животни, растения и местообитания. Сред по-важните са връщане на дивата коза на Витоша съвместно със Сдружение за дива природа "Балкани", на изчезналата пеперуда червен аполон и на рибата главоч. Осъществени са дейности по поддържане на смърчови гори и на крайречни гори от върби покрай р.Струма. Създадена е стабилна популация на лалугери след почти пълното й изчезване. Върнати са и редица редки растения. Тези дейности трябва да продължат с новия план, за да се осигури устойчивост. Какви други природозащитни дейности може да се планират? 

Коментари (0)
Коментари:
1
Край на етап 1 след:

Дирекцията на парка има сътрудничество с много университети, научни институти и училища, но трябва да се планира специална програма за следващите 10 години. Какво да включва тази програма? Ако се закупят автобуси на дирекцията, те могат да се използват за такива дейности, всяка седмица може да има безплатни тематични маршрути, като по проект финансиран от Оперативна програма "Околна среда" е имало успешни пионерни дейности. Информационните центрове трябва да се ползват за изложби, експозиции, семинари, др.  

Коментари (1)
Zornitsa Stratieva
Част от часовете по дисциплините дендрология и ботаника да се извършват на територията на ПП Витоша.
преди 2 години
Коментари:
2
Край на етап 1 след:
За разлика от националните паркове, природните бяха оставени без охрана през последните години. Витоша се "охраняваше" от трима души от Държавно горско стопанство и от охраната на дивечовъдно стопанство "Витошко-Студена" (само за югозападната част на парка). От повече от 5 години и двата резервата са оставени без охрана, впоследствие  е нямало кандидати за извършване на тази работа на минимална работна заплата. През 2015 г. има писмо от ИАГ до парковите дирекции, че могат да се осигурят по двама души горски инспектори. Това означава, че един инспектор трябва да осигурява 13 500 ха. Какви решения за охраната могат да се заложат в новия план за управление?
В момента служителите на парка нямат законово право да контролират достъпа до парка и спазването на режимите. 
Коментари (2)
Dimitar Nikolov Berov
Проблеми с охраната на парка има дори и в най-посещаваната му част - около хижа Алеко. Там има почти постоянно полицейско присъствие, но тяхната дейност често се ограничава с това да следят за паркирането на колите по пътя към хижата, нямат никакви права ( или желание ) да контролират за очевидни нарушения на режимите на парка, които се случват около тях. Хубаво е да се преразгледа взаимодействието на парковата дирекция с общинската полиция, и може би да започнат да работят по-активно заедно..
преди 2 години
Zornitsa Stratieva
Да се сложи символична входна такса за достъп до ПП Витоша. Все пак това е най-старият парк на Балкансия полуостров и свободният достъп до планината поражда редица проблеми.
преди 2 години
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Замърсяването с битови отпадъци е основен проблем, заради многобройните посетители на парка. Наблюденията на служители на парка показват, че за разлика от общоприетите разбирания, има отпадъци основно там където има кошчета. Понеже извозването на отпадъците не е ангажимент на Дирекцията на парка, а на общините - те поставят кошчета (напр. на Златните мостове). Считаме, че с образователни и други кампании може да се научат посетителите да извозват отпадъците извън планината, защото сметосъбирането е много затруднено. 
 
Много сериозен проблем е и замърсяването на водите от всички сгради, които са без пречиствателни станции.  Вече не трудно, нито скъпо да се поставят малки модулни или други пречиствателни станции на всяка сграда. Понеже не могат да се задължат собствениците да ги поставят по друг начин, може да се постави норма - отпадните води да са под определена концентрация на замърсители (E. coli).
 
Много се спекулира с темата замърсяване на въздуха от колите в парковете. Обикновено следва "логичният" извод, че трябва да строим повече лифтове, които са "най-екологичният транспорт". Бихме искали да се оцени количествено замърсяването от автомобилния трафик в защитените територии, преди да се правят генерални изводи. Конкретно за Витоша - основното замърсяване на въздуха идва от столицата.
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

В Природен парк "Витоша" има стотици сгради с най-различни частни, държавни и общински собственици. Дирекцията на парка няма възможност да им въздейства да ги ремонтират, но би могло да се планират съвместни образователни и информационни дейности. 

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Витоша е много повече от парк. Тя е планината, която всеки жител или гост на София вижда ежедневно и която започва от самия град. Запазеният ландшафт на Витоша е огромен ресурс, който не може да се оцени само в пари. Много е важно да се планират мерки в новия План за управление за запазване на пейзажа:
- да не се допуска ново строителство по билото на планината, което нарушава пейзажа (имаме лошия пример с Хотелски комплекс "Копитото", който е построен нелегално като ремонт на хижа);
- да не се урбанизират нови територии над витошките села и квартали;
- да не се разрешава ново осветление по ски писти, които се виждат от София (светлинно замърсяване);
- да не се променя горския пейзаж, включително чрез нови просеки.
В същото време Витоша трябва да е предпоставка за устойчиво развитие на прилежащите територии. Имате ли идеи как това да се направи?
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
До 1998 г. всички паркове са били "народни". С приемането на новия Закон за защитените територии 3 парка са записани като национални (Рила, Пирин и Централен Балкан), а останалите - природни. Направено е предложение Витоша (заедно със Странджа, Русенски Лом, "Сините камъни", Шуменско плато, "Етъра", "Златни пясъци", "Дъбовете", Врачански балкан") да станат също национални, но предложението не е прието със 75 гласа в Народното събрание "за", против 81, въздържали се 10.  Така статутът му е понижен на природен парк. Това позволява дейности като ново строителство, стопански сечи и лов. Тогавашните аргументи на министър Евдокия Манева звучат така: "Витоша не може да бъде национален парк по много причини и две от тях са: Витоша няма естествена екосистема - две трети от горите на Витоша са засадени впоследствие, така че един от основните критерии, на които трябва да отговаря националният парк това за Витоша не е факт, за съжаление. Освен това Витоша е изключително урбанизирана - има 547 постройки." Считате ли, че е уместно да се стартира отново дискусията за обявяването на Витоша като четвъртия национален парк в страната? Съгласно чл.8 от Закона за защитените територии не всички национални паркове са изключителна държавна собственост, тоест може да има национални паркове и с частна собственост каквато се среща често на Витоша.
 
Промяна на границите на парка също е на дневен ред - Княжевската борова гора е извън парка и декар по декар се застроява. Има предложение границите на парка да започнат от последната спирка на трамвай 5-ца, а не от Бялата вода.
Заради уникалните си геологични характеристики планината може да бъде обявена и за геопарк (има 64 такива в Европа).
Друга интересна възможност е Витоша, заедно с околни територии (Плана, Верила, Люлин планини) да бъде обявена за биосферен резерват съгласно критериите на ЮНЕСКО.  
Коментари (0)