Начало
Дискусии
Общ устройствен план на община Банско

Общ устройствен план на община Банско

Коментари:
3
Край на етап 1 след:
Всяка община в България е длъжна да изготви общ устройствен план (ОУП). Този план има за цел да създаде „териториална планова основа”, тоест да определи зоните за жилищно строителство, производство, курорти, ваканционни селища, вилни зони , озеленяване и други. Също така ОУП може да планира нови пътища, пешеходни и велоалеи, лифтове. След приемането на плана, кметът на общината може да разрешава ново строителство само в специално определените за целта зони. 
ОУП не се отнася за защитените територии, тоест с ОУП на Банско не може да се планират дейности в Национален парк „Пирин” – там има отделен план за управление.
ОУП на Банско трябва да се съобразява с природни, културно-исторически, туристически и други ресурси на общината и да осигури нейното „дългосрочно устойчиво устройствено развитие”.Трябва да взима предвид районите с риск от наводнения, находищата на минерални води и други. Нашето мнение е, че това не е изпълнено.
По-долу може да видите в червено и оранжево новите планирани за строителство зони в община Банско:

ОУП Банско, Обща карта
Коментари (3)
Alex Dountchev
1. Ако се предвиждат нови застроителни ядра около Банско, то следва да се провери дали в ЕО/ОС на ОУП е извършена оценка на кумулативния ефект върху ЗЗ Пирин от натрупването на въздействие от съществуващата ски-зона, съществуващото застрояване от над 20 000 легла и предвиденото застрояване, като се отчете вече постигнатия дисбаланс между поемната способност ("the carrying capacity") на екосистемите в НП Пирин и туристическия натиск. 2. Следва ЕО/ОС да се върнат за преработка с оглед необходимостта в ОУП да бъдат правилно отразени съществуващите ски-съоръжения в НП Пирин, които трябва да са налични в кадастъра съгласно изискванията на ЗУТ. Не е редно на картата на ОУП да се представя неспазеното зониране на НП Пирин, вместо реалната кадастрална информация тъй като това не дава възможност за адекватна ЕО и ОС.
преди 2 години
Alex Dountchev
Липса на кумулативния ефект имаше и при екооценката на ПУП на с. Паничище, и сега съда се очаква да назначи експертиза по този въпрос.
преди 2 години
АПБ
Днес от АПБ идготвихме следното становище: Изх. № 12/16.04.2015 ДО АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БЛАГОЕВГРАД УЛ. "СВОБОДА" №1, 2700 БЛАГОЕВГРАД КОПИЕ ДО ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" 22, 1000 СОФИЯ Относно: Становище по Доклад по оценка на съвместимостта на Общ устройствен план на община Банско УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ, Г-ЖО ВАСИЛЕВА, Във връзка с обявените от РИОСВ- Благоевград консултации с обществеността за по инвестиционното предложение и доклада по ОС, Асоциацията на парковете в България представя своето мотивирано становище с препоръка да не се приема оценката за съвместимост на ОУП на община Банско без провеждане на допълнителни целенасочени изследвания за изготвяне на обоснована и обективна оценка за съвместимост. Основното ни съображение е, че представения доклад по ОС не включва оценка на всички видове и местообитания, които са предмет на опазване в защитените зони, попадащи в обхвата на ОУП. Разглеждането на всички видове и хабитати, защитени от Натура 2000 в този обхват, се изисква по силата на ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Липсата на тяхната оценка е неизпълнение на задачата на доклада по ОС и налага връщането му за преработка. Примери за конкретни липси в представения доклад са: 1. По отношение на групата Lepidoptera и ползването в доклада по ОС на данните от картирането по Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” анализ бе предоставен от Стоян Бешков, ключов експерт на проекта. Трябва да се вземе предвид, че картирането е провеждано само в зони, където целевите видове ги има в предварителните модели. Експертите, изготвили доклада, би трябвало да знаят добре това и да не ползват данните от картирането така, както им е угодно. Да се твърди, че Dyoszeghiana schmidtii я няма там, където не е търсена, е крайно спекулативно. Същото се отнася и за Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Eriogaster catax. Отсъствието на вид е едно от най-трудно доказуемите неща, особено когато не са проведени теренни проучвания – предварителни и целенасочени – за изготвяне на обективна оценка за съвместимост. Констатирането на отсъствие и нулевото въздействие върху видове, които не са били обект на картиране в зоните и не са търсени там, е спекулативно и манипулативно и напълно опорочава доклада по ОС. Върху други два вида – Desertobia ankeraria и Leptidea morsei не е провеждано картиране въобще, поради причини, дължащи се на погрешно заложения проект и заданието към него. Тези видове обаче са установени в съседни на Пирин зони от НЕМ Натура 2000. Редно е да се проведат теренни проучвания и върху тези видове и да се картират местообитанията им. Това също не е направено и сочи вероятна некомпетентност на екипа, изготвил оценката за съвместимост. Заключенията, направени в доклада, не са убедителни и подкрепени от факти в редица случаи. Така например, Euplagia quadripunctaria в две от зоните : BG0000209 Пирин и BG 0001021 Река Места, е в неблагоприятно незадоволително природозащитно състояние, от което следват мерки за довеждането на вида в зоната в благоприятно природозащитно състояние, а не на отнемане на още местообитания, което ще доведе вида до неблагоприятно-лошо природозащитно състояние. ОУП на община Банско пряко засяга ефективни местообитания на вида. Подобно е и положението с вида Polyommatus eroides. 2. Несъответствия в данните за защитените видове бръмбари (Coleoptera) в Доклад за оценка за съвместимост на “Общ устройствен план на община Банско” са анализирани за становището на АПБ от експертите по Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” Илия Гьонов и Ростислав Бекчиев. Експертите изтъкват грешни заключения на доклада за следните видове, обект на защита в ЗЗ BG0001021 – Река Места: • По отношение на вида 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) в ЗЗ BG0001021 – Река Места докладът твърди „Състояние на популацията в ЗЗ: Липсват данни за вида в зоната. До 2014 г. не е бил регистриран. Оценка на въздействието: ОУП не засяга потенциални местообитания на вида и е без въздействие – степен 0.” (стр. 84) Въпреки, че няма геореферирани находки, както е видно от доклада по картирането, в границите на ЗЗ има потенциални местообитания на вида. Част от тези потенциални местообитания са на територията на ОУП на община Банско. http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001021/BG0001021_PS_132_1.zip • По отношение на вида 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus) в ЗЗ BG0001021 – Река Места докладът твърди „Състояние на популацията в ЗЗ: До края на 2012 г. е установено общо 1 геореферирано находища. Общата площ на подходящите местообитания е 311.67 ha. Общата площ на потенциалните местообитания е 5020.15 ha. Оценка на въздействието: ОУП не засяга потенциални местообитания на вида и е без въздействие – степен 0.” (стр. 84). Това заключение противоречи на експертната оценка, че част от потенциалните местообитания са на територията на ОУП на община Банско-http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001021/BG0001021_PS_132_3.zip • По отношение на вида 1089 Буков сечко (Morimus funereus) в ЗЗ BG0001021 – Река Места докладът твърди „Състояние на популацията в ЗЗ: До края на 2012 г. са установени 2 геореферирани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 5874.37 ха. Общата площ на потенциалните местообитания е 7294.71 ха. Оценка на въздействието: ОУП не засяга потенциални местообитания на вида и е без въздействие – степен 0.” (стр. 84). Това заключение противоречи на експертната оценка, че част от потенциалните местообитания са на територията на ОУП на община Банско- http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001021/BG0001021_PS_132_4.zip • По отношение на вида 1087 Алпийска розалия (Rosalia alpine) в ЗЗ BG0001021 – Река Места докладът твърди „Състояние на популацията в ЗЗ: До края на 2012 г. е установено 1 геореферирано находище. Общата площ на подходящите местообитания е 2743,22 ха, а общата площ на потенциалните местообитания е 6508,24 ха. Оценка на въздействието: ОУП не засяга потенциални местообитания на вида и е без въздействие – степен 0.” (стр. 84-85). При все това, част от потенциалните местообитания са на територията на ОУП на община Банско. Видът е приоритетен за опазване, съгласно ЗБР. http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001021/BG0001021_PS_132_8.zip • В доклада не е оценено въздействието върху популацията на Osmoderma eremita, вид, включен в стандартния формуляр на зоната. Част от потенциалните местообитания са на територията на ОУП на община Банско. Има геореферирано находище в непосредствена близост до територията на ОУП. Видът е приоритетен за опазване, съгласно ЗБР. http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001021/BG0001021_PS_132_5.zip Експертите настоятелно препоръчват провеждането на допълнителни полеви проучвания през подходящ сезон и с подходящи методи с оглед установяването на реалното състояние на популациите на видовете бръмбари от стандартния формуляр на защитената зона. Представеният доклад е оценен от тях като повърхностен, наличните данни не са оценени правилно, а нови такива не са събрани (няма данни за допълнително проведени полеви изследвания). Това може да доведе до заблуда на компетентните органи и вземане на погрешни решения от тяхна страна. С оглед горните експертни анализи и липсата на оценка представения доклад по ОС на всички видове, попадащи в защитените зони в обхвата на ОУП на община Банско, Асоциацията на парковете в България изразява мотивираното си становище за необходима преработка на доклада. За изработката на доклад по ОС, отговарящ на изискванията на ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, е необходима работа по нови теренни проучвания за всички целеви видове и изготвяне на реална и обективна оценка за съвместимост от компетентни специалисти по оптимална за целите методика. Както е видно от горните данни за групата Lepidoptera и защитените видове бръмбари (Coleoptera), представяната в момента оценка за съвместимост не отговаря на тези критерии и не е приемлива като обосновка на управленски решения за целевия район. С уважение, Тома Белев Председател на УС Асоциация на парковете в България
преди 2 години
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
На 20 март 2015 г. Регионалната инспекция по околна среда  и води – Благоевград публикува картата на ОУП на Банско и Доклада за съвместимост с НАТУРА 2000 на този адрес.
До 19 април Прозрачни планини ще внесем становище по доклада и по самия ОУП. Докладът би трябвало да оцени въздействието на новите зони за строителство върху защитените зони от НАТУРА 2000 и върху всеки един от видовете и местообитанията, които там се опазват. Това според нас липсва. Особено неясно е как допълнителното увеличаване на легловата база в гр.Банско и гр.Добринище ще повлияе на животните, растенията и горите в защитена зона „Пирин”.   
Можете да коментирате доклада, който можете да свалите от тук
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Молим да коментирате новите зони за строителство около гр.Банско и въздействието, което те ще имат върху околната среда и защитените зона „Пирин”.
 
гр. Банско
 
 
ОУП Банско
 
 
Банско 2
 
Банско 3
Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Молим да коментирате новите зони за строителство около гр.Добринище, хижа Гоце Делчев и с.Кремен и въздействието, което те ще имат върху околната среда и защитените зони „Пирин” и „Река Места”.

 

гр. Добринище

 

Добринище

 

Добринище 2

 

Добринище 3

 

Хижа "Гоце Делчев"

 

Хижа Гоце Делчев

 

хижа Гоже Делчев

 

с. Кремен


с. Кремен

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:
Молим да коментирате новите зони за строителство около с.Места и по река Вищерица над с.Осеново и въздействието, което те ще имат върху околната среда и защитените зони „Река Места” и „Родопи – Западни”.
 
Осеново
 
Осеново
 
 
с. Места
 
с. Места
Коментари (0)