Начало
Дискусии
Наредба за инвентаризация на горите_Нова

Наредба за инвентаризация на горите_Нова

Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Здравейте!


В момента се намирате в ПЪРВИ ЕТАП на дискусия по Наредбата за инвентаризация на горите. Ще се радваме, ако дадете вашите предложения и коментари.

 

Споделяме текста на тази Наредба с вас за втори път. Причината е, че на 15 октомври 2014 г. от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) качиха на сайта си нова версия на Наредбата, която беше разработвана през последните 3 години с участието на представители на неправителствени организации (НПО). Новият документ не е обсъждан с НПО представители предварително. Крайният срок за коментари към ИАГ беше 2 седмици от публикуването му - 29 октомври. На 23 октомври подадохме нашите предложения към ИАГ. Очакваме отговор, както и вашите предложения, тъй като работата по тази Наредба още не е приключила.

 

 

 Какъв е принципът, на който сме подготвили този текст? 

 

В момента Наредбата за инвентаризация на горите е в проектна фаза. Това значи, че заинтересованите страни биха могли да дадат своите коментари и предложения по текстовете в нея. Експертът по гори на "Прозрачни планини" е разделил текста на Наредбата на няколко тематични части, за да ви улесни, когато се запознавате с този документ.

След изтичане на първи етап на дискусия, експертът преглежда и анализира всички предложения. След като е подбрал тези предложения, които са изпълними и съответстват на дадения проблем, той подготвя обобщен текст за ВТОРИ ЕТАП на дискусия. По време на втория етап всеки от вас отново може да дава своите предложения. След изтичане на втори етап на дискусия, експертът повтаря действията си и обобщава всички коментари. Финалният етап на развитие на един документ е ЕТАП ПОДКРЕПИ, когато ние активно започваме да събираме подкрепа за крайното предложение за текст към Наредбата. Тази подкрепа ще събираме под формата на подписка на Платформата.


Каква е вашата роля?

Всеки от вас има възможността да се запознае с текста на Наредбата, по който работим и да даде своето предложение. Ние вярваме, че давайки пълна прозрачност на процеса на изготвяне на този документ, можем да съберем ценна информация от заинтересовани граждани, която в друг случай бихме могли да пропуснем.

Ако някоя конкретна тематична част ви интересува повече от друга, можете да се абонирате за нея. Ако пък искате да се информирате цялостно за Наредбата, абонирайте се за цялата дискусия. При абонамент вие ще получавате известия в профила си в нашата Платформа, както и известия веднъж седмично на електронната ви поща.

Ако имате повече въпроси, вижте секцията "Често-задавани въпроси" или ни пишете на info(at)prozrachniplanini.org.

 

Къде могат да се намерят действащия план и други документи?

В нашата БИБЛИОТЕКА.

 

Не виждате темата, която ви вълнува сред параграфите вдясно?

Тук е мястото, където вие може да предложите нова тема за дискусия по настоящия документ, като коментират отдолу.

 

Благодарим ви за участието!

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за изготвяне, актуализиране и приемане на:
а)  инвентаризацията на горските територии по чл. 7 от Закона за горите;
б) областните планове за развитие на горските територии;
в) горскостопанските планове и програми;
г)  плановете за ловностопански дейности;
д) плановете за дейностите по опазване и защита на горските територии  от пожари;
2. условията и редът за категоризиране и прекатегоризиране на горските територии;
3. условията и редът за провеждане на обществено обсъждане за приемане и одобряване на Национална стратегия за развитие на горския сектор  и Стратегически план за развитие на горския сектор;
4. съдържанието на информационната система за горските територии и за дейностите в тях, както и редът и условията за събиране на информацията, достъпа до данните, предоставяне и ползване на информация от нея.
(2) Националната инвентаризация на горските територии се извършава по ред и условия, определени с методика, неразделна част от предложението на министъра на земеделието и храните по чл. 17, ал. 2 от Закона за горите.

Чл. 2. Областните планове за развитие на горските територии и горскостопанските планове и програми се изработват въз основа на приети номенклатура, структура и формат на базата данни, която се поддържа в среда на географска информационна система, позволяваща извършването на комбинирани анализи и произволни справки, както и визуализация и печат на тематични карти по заявка на потребителя.

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 56. (1) С областните планове за развитие на горските територии се определят целите за управление на горските територии и ловното стопанство, за хармонизиране на интересите на обществото и собствениците на горски територии по отношение на ползването на комплекса горски ресурси.
(2) Основни задачи на областните планове за развитие на горските територии са:
1. създаване на единна горскостопанска карта на горските територии в областта;
2. определяне на функционалните зони в горските територии;
3. определяне на зоните за защита от урбанизация;
4. обосноваване на основните насоки за развитието на горското стопанство и на ловното стопанство;
5. определяне на дървесните и храстови видове за залесяване;
6. определяне на конкретните горски територии, в които ползването на обществени екосистемни ползи е възмездно;
7. определяне на  видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи.
(3) В областните планове за развитие на горските територии се посочват ограниченията и режимите за управление на горските територии със защитни и специални функции.

Чл. 57. (1) Обект на областните планове за развитие на горските територии са всички горски територии в съответната област, независимо от тяхната собственост.
(2) В областния план за развитие на горските територии ( приложение № 13) се прави характеристика ( Приложение № 10 ) и анализ на състоянието на горските територии.
(3) При изработването на областните планове за развитие на горските територии се анализират взаимоотношенията с другите отрасли на икономиката, като се изхожда от съответните областни и общински планове за развитие.
 (4) Установяват се основните потребители на дървесина и се привеждат данни за годишното потребление на дървесина и недървесни горски ресурси и дейности свързани с горския сектор, туризма и др.
(5) На база на характеристиката и анализа по алинеи 2-4, се определят основните насоки за развитие на горското и ловното стопанство в съответната област.
(6) Към плана се прилагат горскостопанска карта, в подходящ мащаб и характеристика на горските територии за областта и отделните общини;
(7) Към плана се прилагат и всички протоколи, заповеди и документи, свързани с процеса на изработването, приемането и утвърждаването му.

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 58. (1) Областните планове за развитие на горските територии, се изработват въз основа на задание (Приложение № 14), изработено от:
1. физически лица, които са вписани в публичния регистър по чл.235 от Закона за горите и притежават удостоверение за регистрация за дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 3 от същия закон;
2. юридически лица, които са вписани в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите и притежават удостоверение за регистрация за дейностите по чл. 241 от същия закон за дейността „Изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии”.
(2) Заданието се изработва по възлагане от съответната Регионална дирекция по горите, в чийто териториален обхват на дейност попада областта.
(3) Заданието се разглежда от технически съвет, назначен от директора на регионалната дирекция по горите, в състава на който участват и представители на съответните областна и общински администрации, както и неправителствени организации и други заинтересовани страни.
(4) Заданието се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, след разглеждане от експертния съвет по чл. 157, ал. 1 от Закона за горите.

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 59. Изпълнителна агенция по горите и нейните структури, държавните горски и ловни стопанства, собствениците на горски територии, общините, ловни сдружения и други заинтересовани лица и ведомства, предоставят на лицата, изработващи областните планове за развитие на горските територии информация, която по закон те поддържат и съхраняват, и която е необходима за целите на изработването на областните планове за развитие на горските територии, както следва:
1. задание за изработване на областен план за развитие на горските територии;
2. действащия областен план за развитие на горските територии;
3. документите за промяна на предназначението и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии след изработването на последния областен план;
4. балансът по видове собственост на горските територии;
5. отчетните форми за горските територии;
6. други проекти, планове и програми, изработени за територията на областта, свързани с горския сектор и ловното стопанство;
7. документи за категоризиране и прекатегоризиране на горските територии, след влизане в сила на предходния областен план за развитие на горските територии.
8. горскостопанската карта за горските териториални единици, включени в обхвата на областта;
9. цифрова ортофотокарта;

Чл. 60. (1) До един месец след възлагане на изработването, Изпълнителна агенция по горите организира провеждането на работно съвещание.
(2) Съвещанието се провежда от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, или оправомощено от него лице издадена най-малко 10 дни преди определената дата, като в нея задължително участват: председател - представител на Изпълнителна агенция по горите, и членове: представители на областната администрация, на областната дирекция „Земеделие”, на регионалната дирекция по горите, държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, на държавните горски и/или ловни стопанства, чиито райони на дейност са на територията на областта, регионалните инспекции по околната среда и водите, общините от областта, службите "Пожарна безопасност и защита на населението", търговеца, изработващ областния план за развитие на горските територии и други заинтересовани страни.
(3) Съвещанието има за задача да доуточни вида и обема на предстоящите работи, залегнали в заданието, да разгледа обстоятелства и проблеми, свързани с горските териториални единици, възникнали след изработването на заданието, да уточни задълженията на трети страни, от чиито компетенции е решаването на проблеми, свързани с изработването на плана, да уточни сроковете и начина за предоставяне на необходимите справки и информация на изпълнителя, други въпроси, отнасящи се към изработването на плана;
(4) За работата на съвещанието се съставя протокол, който се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, като неговите решения са задължителни за страните.
Чл. 61. (1) Изпълнителят на дейностите по изработване на областния план за развитие на горските територии, разработва същия съгласно изискванията на заданието и решенията на съвещанието по чл. 60.
(2) Изпълнителят своевременно уведомява Изпълнителна агенция по горите за възникнали проблеми в процеса на работата, разрешаването на които не е в неговите компетенции и правомощия.

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 62. (1) Изпълнителят представя обяснителната записка, комплектована с всички приложения и карти на Регионалната дирекция по горите, възложила изработването му на хартиен и електронен носител;
(2) За приемане на областния план за развитие на горските територии, се провежда обществено обсъждане, не по-рано от два месеца след предаването на материалите на регионалната дирекция по горите.
(3) Общественото обсъждане на областния план за развитие на горските територии се организира от възложителя.
(4) Обявата за провеждане на обществено обсъждане се публикува в един областен ежедневник, като в нея се посочват мястото, датата и часа за провеждане на общественото обсъждане, както и мястото и срока за подаване на писмени становища и предложения по плана.
(5) Проектът на областния план за развитие на горските територии се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите и регионалната дирекция по горите.
 (6) Регионалната дирекция по горите уведомява областната и общинските администрации по реда на Административнопроцесуалния кодекс за общественото обсъждане.
(7) Общественото обсъждане се провежда не по-рано от два месеца след публикуването на обявата;
(8) Общественото обсъждане се ръководи от директора на регионална дирекция по горите или от оправомощено от него лице.
(9) За проведеното обществено обсъждане се съставя протокол, към който се прилагат и представените писмени становища и предложения.
(10) Директорът на регионалната дирекция по горите или оправомощено от него лице разглежда представените предложения и изготвя мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки, която заедно с протокола се публикува в интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите и регионалната дирекция по горите, в едномесечен срок от общественото обсъждане.

Чл. 63. (1) Директорът на регионалната дирекция по горите представя за съгласуване на съответните областни съвети за развитие проекта на областния план за развитие на горските територии, заедно с мотивираната справка за неотразените бележки и препоръки.
(2) Областният съвет за развитие съгласува представения проект в четиринадесет дневен срок, придружен с бележки и препоръки за хармонизиране с областните планове за развитие по Закона за регионалното развитие.
(3) Органът по ал. 1 разглежда представените предложения и изготвя мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки, които заедно с плана се предоставят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
(4) Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за утвърждаване на съгласувания областен план за развитие на горските територии със съответните областни съвети за развитие.

Чл. 64.  (1) Заповедта за утвърждаване се публикува в държавен вестник, на електронната страница на Изпълнителна агенция по горите и регионалната дирекция по горите.
(2) Утвърденият областен план за развитие на горските територии, заедно с всички приложения и карти се представя на хартиен носител на регионалната дирекция по горите и областната администрация и в електронен вид на Изпълнителна агенция по горите и на всички общински администрации на територията на областта.
(3) Планът по ал. 2 се публикува на електронната страница на Изпълнителна агенция по горите.

Коментари (0)