Начало
Дискусии
Наредба за инвентаризация на горите_Стара

Наредба за инвентаризация на горите_Стара

Коментари:
1
Край на етап 1 след:

Здравейте!
В момента се намирате в ПЪРВИ ЕТАП на дискусия по Наредбата за инвентаризация на горите. Ще се радваме, ако дадете вашите предложения и коментари.

 

Какъв е принципът, на който сме подготвили този текст?

В момента Наредбата за инвентаризация на горите е в проектна фаза. Това значи, че заинтересованите страни биха могли да дадат своите коментари и предложения по текстовете в нея. Експертът по гори на "Прозрачни планини" е разделил текста на Наредбата на няколко тематични части, за да ви улесни, когато се запознавате с този документ.

След изтичане на първи етап на дискусия, експертът преглежда и анализира всички предложения. След като е подбрал тези предложения, които са изпълними и съответстват на дадения проблем, той подготвя обобщен текст за ВТОРИ ЕТАП на дискусия. По време на втория етап всеки от вас отново може да дава своите предложения. След изтичане на втори етап на дискусия, експертът повтаря действията си и обобщава всички коментари. Финалният етап на развитие на един документ е ЕТАП ПОДКРЕПИ, когато ние активно започваме да събираме подкрепа за крайното предложение за текст към Наредбата. Тази подкрепа ще събираме под формата на подписка на Платформата.


Каква е вашата роля?

Всеки от вас има възможността да се запознае с текста на Наредбата, по който работим и да даде своето предложение. Ние вярваме, че давайки пълна прозрачност на процеса на изготвяне на този документ, можем да съберем ценна информация от заинтересовани граждани, която в друг случай бихме могли да пропуснем.

Ако някоя конкретна тематична част ви интересува повече от друга, можете да се абонирате за нея. Ако пък искате да се информирате цялостно за Наредбата, абонирайте се за цялата дискусия. При абонамент вие ще получавате известия в профила си в нашата Платформа, както и известия веднъж седмично на електронната ви поща.

Ако имате повече въпроси, вижте секцията "Често-задавани въпроси" или ни пишете на info(at)prozrachniplanini.org. 

Коментари (1)
Филип Трифонов
Запознах се с темата и спокойно мога да кажа,че съм достатъчно некомпетентен за да давам предложения. Масата от хора непроумяват,че горите са ни нужни за да отцеляваме. Не ги виждат, не правят връзка,че камионите натоварени с дърва, който преминават по улицата в селото на което са жители, по десет пъти на ден, идва от гората над селото и,че тя бавно изчезва, а с нея и водата от която се нуждаят,и да не изброявам останалите вреди от прекомерното исзсичане на горите. Смятам,че основно проблема произлиза от липсата на контрол над лесничей,горски стражари,горска полиция,паркова охрана и липса на контрол който те трябва да опражняват в районите в който работят.
преди 3 години
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Областните планове за развитие на горските територии (областни планове за горите – ще ги наричаме тук за кратко) са стратегически документи, които определят целите за управление на горските територии и ловното стопанство, за хармонизиране на интересите на обществото и собствениците на горски територии по отношение на ползването на комплекса горски ресурси. Те се изработват за срок от 10 години. Областните планове са междинното ниво на горско планиране в България –на национално ниво планирането се осъществява чрез Национална стратегия за развитие на горския сектор и Стратегически план за развитие на горския сектор, а на най-ниското ниво – чрез горскостопански планове и програми.

Два са основните нормативни актове, които дават информация за същността на областните планове за развитие на горските територии – Закона за горите и Наредбата за инвентаризация на горските територии и горско планиране. В момента се разработва вторият от тях. В него е включена специална глава и приложения към нея, които регламентират начина на възлагане, разработване и приемане на областните планове, тяхното съдържание и т.н.

Всички стратегически документи определят бъдещето на нашите гори и затова е важно да сме активни при тяхното разработване и да покажем нашата гражданска позиция.

Целият проект на наредба вкл. приложенията към него могат да бъдат намерени на страницата на Изпълнителна агенция по горите

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

1. условията и редът за изготвяне, актуализиране и приемане на:

а)  инвентаризацията на горските територии по чл. 7 от Закона за горите;

б) областните планове за развитие на горските територии;

в) горскостопанските планове и програми;

г)  ловностопанските планове;

д) планове за дейностите по опазване и защита на горските територии  от пожари;

2. условията и редът за категоризиране и прекатегоризиране на горските територии;

3. условията и редът за провеждане на обществено обсъждане за приемане и одобряване на Национална стратегия за развитие на горския сектор  и Стратегически план за развитие на горския сектор;

4.) съдържанието на информационната система за горските територии и за дейностите в тях, както и редът и условията за събиране на информацията, достъпа до данните, предоставяне и ползване на информация от нея.

(2) Националната инвентаризация на горските територии се извършава по ред и условия, определени с методика, неразделна част от предложението на министъра на земеделието и храните по чл. 17, ал. 2 от Закона за горите.

 

Чл. 2. Областните планове за развитие на горските територии и горскостопанските планове и програми се изработват въз основа на приети номенклатура, структура и формат на базата данни, която се поддържа в среда на географска информационна система, позволяваща извършването на комбинирани анализи и произволни справки, както и визуализация и печат на тематични карти по заявка на потребителя.

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 56. (1) С областните планове за развитие на горските територии се определят целите за управление на горските територии и ловното стопанство, за хармонизиране на интересите на обществото и собствениците на горски територии по отношение на ползването на комплекса горски ресурси.

(2) Основни задачи на областните планове за развитие на горските територии са:

1. създаване на единна горскостопанска карта на горските територии в областта;

2. определяне на функционалните зони в горските територии;

3. определяне на зоните за защита от урбанизация;

4. обосноваване на основните насоки за развитието на горския сектор и ловното стопанство;

5. определяне на дървесните и храстови видове за залесяване;

6. определяне на конкретните горски територии, в които ползването на обществени екосистемни ползи е възмездно;

7. определяне на  видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи.

(3) В областните планове за развитие на горските територии се посочват ограниченията и режимите за управление на горските територии със защитни и специални функции.

 

Чл. 57. (1) Обект на областните планове за развитие на горските територии са всички горски територии в съответната област, независимо от тяхната собственост.

(2) В областния план за развитие на горските територии (приложение № 13) се прави характеристика (приложение № 10) и анализ на състоянието на горските територии.

(3) При изработването на областните планове за развитие на горските територии се анализират взаимоотношенията с другите отрасли на икономиката, като се изхожда от съответните областни и общински планове за развитие

(4) Установяват се основните ползвателите на дървесина и се привеждат данни за годишната потребност от дървесина и недървесни горски ресурси и дейности свързани с горския сектор, туризма и др.

(5) На база на характеристиката и анализа по алинеи 2-4, се определят основните насоки за развитие на горския сектор в съответната област.

(6) Към плана се прилагат горскостопанска карта, в подходящ мащаб и характеристика на горските територии за областта и отделните общини;

(7) Към плана се прилагат и всички протоколи, заповеди и документи, свързани с процеса на изработването, приемането и утвърждаването му.

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 58. (1) Областните планове за развитие на горските територии, се изработват въз основа на задание (приложение № 14), изработено от юридически лица, вписани в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите.

 (2) Заданието се изработва по възлагане от съответната регионална дирекция по горите, в чийто териториален обхват на дейност се намират областите, за които ще се изработва плана и след разглеждане от технически съвет на регионалната дирекция по горите се представя за утвърждаване в Изпълнителната агенция по горите.

(3) Преди утвърждаването от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, заданието се приема от експертния съвет по чл. 157, ал. 1 от Закона за горите.

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 59. (1) Изпълнителна агенция по горите и нейните структури, държавните горски и ловни стопанства, собствениците на горски територии, общините, и други заинтересовани лица и ведомства, предоставят на лицата, изработващи областните планове за развитие на горските територии информация, която по закон те поддържат и съхраняват, и е необходима за целите на изработването на областните планове за развитие на горските територии, както следва:

1. документите за промените в горските територии (включване на земеделски земи, промяна на предназначението и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии) след изработването на последния областен план;

2. балансът по видове собственост на горските територии;

3. отчетните форми за горските територии;

4. действащия областен план за развитие на горските територии;

5. други проекти, планове и програми, изработени за територията на областта, свързани с горския сектор и ловното стопанство;

6. документи за категоризиране и прекатегоризиране на горските територии, след влизане в сила на предходния областен план за развитие на горските територии.

(2) За изработване на областния план за развитие  на горските територии Изпълнителна агенция по горите предоставя:

1. задание за изработване на областен план за развитие на горските територии;

2. горскостопанската карта за горските териториални единици, включени в обхвата на областта;

3. цифрова ортофотокарта;

4. действащия областен план за развитие на горските територии.

(3) Във връзка с разработването на целите на ловното стопанство, информация предоставят  и от ловните сдружения.

 

Чл. 60. (1) До един месец след възлагане на изработването, Изпълнителна агенция по горите организира провеждането на работно съвещание.

(2) Съвещанието се провежда от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, или оправомощено от него лице издадена най-малко 10 дни преди определената дата, като в нея задължително участват: председател - представител на Изпълнителна агенция по горите, и членове: представители на областната администрация, на областната дирекция „Земеделие”, на регионалното управление по горите, държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, на държавните горски и/или ловни стопанства, чиито райони на дейност са на територията на областта, регионалните инспекции по околната среда и водите, общините от областта, службите "Пожарна безопасност и защита на населението", търговеца, изработващ областния план за развитие на горските територии и други заинтересовани страни.

(3) Съвещанието има за задача да доуточни вида и обема на предстоящите работи, залегнали в заданието, да разгледа обстоятелства и проблеми, свързани с горските териториални единици, възникнали след изработването на заданието, да уточни задълженията на трети страни, от чиито компетенции е решаването на проблеми, свързани с изработването на плана, да уточни сроковете и начина за предоставяне на необходимите справки и информация на изпълнителя, други въпроси, отнасящи се към изработването на плана;

(4) За работата на съвещанието се съставя протокол, който се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, като неговите решения са задължителни за страните.

 

Чл. 61. (1) Изпълнителят на дейностите по изработване на областния план за развитие на горските територии, разработва същия съгласно изискванията на заданието и решенията на съвещанието по чл. 60.

(2) Изпълнителят своевременно уведомява Изпълнителна агенция по горите за възникнали проблеми в процеса на работата, разрешаването на които не е в неговите компетенции и правомощия.

Коментари (0)
Коментари:
0
Край на етап 1 след:

Чл. 62. (1) След обработката на наличните данни за горските територии, изпълнителят представя обяснителната записка, комплектована с всички приложения и карти на регионалната дирекция по горите, възложила изработването му на хартиен и електронен носител;

(2) За приемане на областния план за развитие на горските територии, се провежда обществено обсъждане, не по-рано от два месеца след предаването на материалите на регионалната дирекция по горите.

(3) Общественото обсъждане на областния план за развитие на горските територии се организира от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите или от оправомощено от него лице.

(4) Обявата за провеждане на обществено обсъждане се публикува в един областен ежедневник, като в нея се посочват мястото, датата и часа за провеждане на общественото обсъждане, както и мястото и срока за подаване на писмени становища и предложения по плана.

(5) Проектът на областния план за развитие на горските територии се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите и регионалната дирекция по горите.

 (6) Регионалната дирекция по горите уведомява областната и общинските администрации по реда на Административнопроцесуалния кодекс за общественото обсъждане.

(7) Общественото обсъждане се провежда не по-рано от два месеца след публикуването на обявата;

(8) Общественото обсъждане се ръководи от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите или от оправомощено от него лице.

(9) За проведеното обществено обсъждане се съставя протокол, към който се прилагат и представените писмени становища и предложения;

(10) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите или оправомощено от него лице разглежда представените предложения и изготвя мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки, която заедно с протокола се публикува в интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите и регионалната дирекция по горите, в едномесечен срок от общественото обсъждане;

 

Чл. 63. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите представя за съгласуване на съответните областни съвети за развитие проекта на областния план за развитие на горските територии, заедно с мотивираната справка за неотразените бележки и препоръки.

(2) Областният съвет за развитие съгласува представения проект в четиринадесет дневен срок, придружен с бележки и препоръки за хармонизиране с областните планове за развитие по Закона за регионалното развитие.

(3) Органът по ал. 1 разглежда представените предложения и изготвя мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки, които заедно с плана се предоставят на министъра на земеделието и храните за утвърждаване.

 

Чл. 64.  (1) Заповедта за утвърждаване се издава след отстраняване от изпълнителя на приетите бележки и препоръки и се публикува в държавен вестник, в 2 национални и в областния вестници

(2) Утвърденият областен план за развитие на горските територии, заедно с всички приложения и карти се представя на хартиен носител на регионалната дирекция по горите и областната администрация и в електронен вид на Изпълнителна агенция по горите и на всички общински администрации.

(3) Планът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите.

Коментари (0)